ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Loss Nutrition gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Brabant onder nummer 777180254.

 

ARTIKEL 1. ALGEMEEN

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten van Loss Nutrition

1.2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn.

1.3. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen Loss Nutrition en de wederpartij kunnen door de wederpartij niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van Loss Nutrition

1.4. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de wederpartij, worden door Loss Nutrition niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door Loss Nutrition is bevestigd.

 

ARTIKEL 2. ASSORTIMENT

2.1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en zijn geldig zolang de voorraad strekt. Een aanbieding die een termijn bevat kan door Loss Nutrition desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de order mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die order.

2.2. In prijscouranten of op internet (website), offertes en andere documenten vermelde hoeveelheden, gewichten, maten, prijzen e.d. zijn uitsluitend informatief. Hoewel de belangrijkste kenmerken van producten zo nauwkeurig mogelijk worden weergegeven hebben zij het karakter van een benaderende aanduiding en binden Loss Nutrition niet. De informatie op onze website wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld en onderhouden. Ondanks onze zorgvuldigheid kan het voorkomen dat u typefouten aantreft. Voor dergelijke fouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Alle informatie op onze websites is dan ook onder voorbehoud van druk- en typefouten.

 

ARTIKEL 3. PRIJZEN/BETALING

3.1. Alle prijsopgaven en de prijzen die Loss Nutrition zijn weergegeven in euro’s en inclusief BTW en andere op de overeenkomst vallende kosten, zoals heffingen.

3.2. Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs tenzij anders aangegeven.

3.3. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Loss Nutrition gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade.

3.4. Bij bestellingen via de internetsite kan worden betaald met behulp van de op de site vermelde betalingsmogelijkheden. Bij betaling met behulp van een door een derde uitgegeven credit card of elektronische betaalmethode, zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever of bank van toepassing. Betalingen middels facturen, mits nadrukkelijk overeengekomen, geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum.

3.5. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend.

3.6. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is Loss Nutrition alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.5% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag.

3.7. Alle door Loss Nutrition gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met wederpartij, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van wederpartij.

3.8. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten- rente en kosten daaronder begrepen, zelfs al verklaart de wederpartij te dien aanzien anders.

 

ARTIKEL 4. OVEREENKOMSTEN

4.1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat Loss Nutrition de order schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de order is begonnen. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van Loss Nutrition en deze algemene voorwaarden.

4.2. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – een aanvullende opdracht wordt aangereikt, wordt de oorspronkelijk overeengekomen levertijd te vervallen.

4.3. Wederpartij en Loss Nutrition komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden gesteld in artikel 4.1 en 4.2 is voldaan. Vooral het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.

4.4. Bij een snelle en verzekerde bestelling rekenen wij een bijdrage van €5,95 in de verzendkosten binnen Nederland.

 

ARTIKEL 5. ANNULERING EN RETOUREN

5.1. Wederpartij heeft recht op een afkoelingsperiode van 14 dagen na levering van het product.wanneer de wederpartij een consument is en mits de verpakking niet verbroken is. Tevens vervalt dit recht indien de producten in gebruik zijn genomen en zie 5.2. Bedrijven zijn volgens de Wet Kopen of Afstand 2001 van dit recht uitgesloten. De wederpartij (consument) mag een product binnen vorengenoemde periode van 14 dagen terugsturen.

5.1A. Wilt u gebruik maken van de retour mogelijkheid neem dan binnen 7 dagen contact op via info@loss-nutrition.com, vernoem het bestelnummer in het onderwerp van de email en geef de reden van het retour aan. Afhankelijk van de reden van het retour kunt u het pakket voldoende gefrankeerd retour sturen op eigen kosten.

5.2. Voorwaarden voor het recht van retour: Het product mag niet gebruikt zijn en dient nog als nieuw opnieuw verkoopbaar te zijn. Het moet onbeschadigd, compleet en in de originele verpakking retour gestuurd worden. Voor producten waarbij hygiëne van belang is, zoals tabletten, capsules, poeders, dranken, crèmes, oliën en andere gesealde producten, geldt dat deze enkel ongeopend en in ongeschonden staat (eventuele verzegeling in tact) retour kunnen worden geaccepteerd. Wanneer u producten bij gebruik heeft beschadigd, kunnen wij dit in rekening brengen.

Kortom: Artikelen waarvan de veiligheidsverpakking is verbroken kunnen derhalve niet worden geretourneerd.

5.3. Indien de wederpartij van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt en het product, ongebruikt en in originele verpakking met eventuele bijgeleverde accessoires zonder gebruiksschade aan Loss Nutrition worden aangeboden, dan draagt Loss Nutrition zorg voor terugbetaling aan wederpartij binnen 30 dagen na ontvangst.

5.4. In geval van annulering door bedrijven zijn alle door Loss Nutrition ter zake van de order c.q. opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Loss Nutrition ten gevolge van de annulering geleden schade.

 

ARTIKEL 6. LEVERTIJD, LEVERING, RISICO

6.1. In beginsel streeft Loss Nutrition ernaar om bestellingen die voor 17:00 uur op een werkdag zijn geplaatst diezelfde dag te verzenden. De in de aanbieding en/of de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn geldt niet als fatale termijn en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard.

6.2. In het geval dat de wederpartij op het moment van bezorgen niet thuis wordt aangetroffen, worden de goederen de opvolgende dag wederom aangeboden. In beide gevallen wordt een notitie achtergelaten met de melding dat de levering kan worden opgehaald op het postkantoor.

6.3. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

6.4. De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:

– er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Loss Nutrition kan worden toegerekend;

– wederpartij in één of meer verplichtingen jegens Loss Nutrition tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;

– wederpartij Loss Nutrition niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren; deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen.

6.5. Wederpartij dient de bij Loss Nutrition gekochte goederen in ontvangst te nemen en te controleren (zie garantie). Wanneer deze goederen door wederpartij worden geweigerd of levering niet mogelijk blijkt, worden de goederen door Loss Nutrition opgeslagen, zulks voor rekening en risico van wederpartij. De kosten voor opslag zijn voor rekening van wederpartij. Loss Nutrition zal nakoming vordering doch behoudt zich het recht voor de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Loss Nutrition op schadevergoeding.

 

ARTIKEL 7. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

7.1. Loss Nutrition zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

7.2. Loss Nutrition is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij Loss Nutrition.

7.3. Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Loss Nutrition aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Loss Nutrition worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Loss Nutrition zijn verstrekt, heeft Loss Nutrition het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

 

ARTIKEL 8. GARANTIE/RECLAME

8.1 Loss Nutrition garandeert dat alle zaken geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, dat zij conform de overeengekomen specificaties zijn.

8.2. Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat Loss Nutrition in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door haar geleverde producten. Mocht een product onbruikbaar zijn door beschadiging tijdens het verzenden, of niet overeenkomen met het bestelde, dan heeft de wederpartij de mogelijkheid om dit product te retourneren.

8.3. De garanties betreffende de geleverde zaken liggen bij de fabrikant van de betreffende zaken.

8.4. De wederpartij is gehouden voor het gebruik van de geleverde producten de bij de producten gevoegde informatie en adviezen van de fabrikant te lezen.

8.5. Reclame is niet mogelijk indien:

– de geleverde zaken een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie;

– de zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of naar het oordeel van Loss Nutrition op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd,

– de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Loss Nutrition.

– wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens Loss Nutrition (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan.

8.6. Indien wederpartij met inachtneming van het in de betreffende overeenkomst en deze algemene voorwaarden bepaalde binnen 5 dagen na ontvangst schriftelijk reclameert, en zijn reclame door Loss Nutrition gegrond wordt bevonden, zal Loss Nutrition te hare keuze de gebrekkige zaken (of onderdelen daarvan) om niet vervangen (waarna de vervangen zaken haar eigendom worden) dan wel een prijsreductie verlenen.

8.7. Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van wederpartij niet op.

8.8. Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan wederpartij hieraan geen rechten ontlenen.

 

ARTIKEL 9. KEURING

9.1. De zaken worden voor de aflevering door Loss Nutrition gecontroleerd. Wederpartij heeft, voor eigen rekening, het recht de zaken voor de aflevering te keuren op tijd en plaats door Loss Nutrition vastgesteld.

 

ARTIKEL 10. NIET-NAKOMING/ ONTBINDING/OPSCHORTING

10.1. Loss Nutrition is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:

– wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;

– wederpartij overlijdt, surseance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet of faillissement van wederpartij wordt aangevraagd;

– op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd;

10.2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien wederpartij, na daar toe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van Loss Nutrition passende zekerheid heeft gesteld.

 

ARTIKEL 11. EIGENDOMSVOORBEHOUD

11.1. Levering onder rembours vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud en na volledige betaling is het product eigendom van de wederpartij.

 

ARTIKEL 12. AANSPRAKELIJKHEID

12.1. Loss Nutrition is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij. De nakoming van de verplichtingen uit garantie/reclame zoals omschreven in artikel 9 hiervoor geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Loss Nutrition of leidinggevende ondergeschikten.

12.2. Loss Nutrition evenmin aansprakelijk voor opzet of (grove) nalatigheid van (niet-leidinggevende) ondergeschikten of van anderen die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.

12.3 Loss Nutrition aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen.

12.4. Wederpartij dient Loss Nutrition altijd in de gelegenheid te stellen een klacht af te wikkelen anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling.

 

ARTIKEL 13. OVERMACHT

13.1. Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Loss Nutrition, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van Loss Nutrition kan worden verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werk- stakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet, tekortkoming van derden die door Loss Nutrition ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld (zoals te late levering door leveranciers), etc.

13.2. Overmacht geeft Loss Nutrition het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft wederpartij tot betaling gehouden.

 

ARTIKEL 14. PERSOONSGEGEVENS

14.1. Loss Nutrition zal alle gegevens en informatie van de wederpartij uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid.

 

ARTIKEL 15. PARTIËLE NIETIGHEID

15.1. Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

 

ARTIKEL 16. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

16.1. De vestigingsplaats van Loss Nutrition is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens Loss Nutrition moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten.

16.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Loss Nutrition is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

16.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Loss Nutrition gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.